Audite Logo Audite Organum Varhany
Aktuálně Koncerty Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské varhany
   


Velké varhany
Great Organ

   
   

The St. James Organ (62k)

   Dispozice
   Specification

   
   

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do samého počátku 18. století. Po velkém požáru roku 1689, kdy chrám vyhořel, vznikla potřeba nových varhan. Tohoto úkolu se ujal Abraham Stark z Lokte (1659-1709), známý již několika nástroji v Čechách. Nové dvoumanuálové varhany s pedálem měly 26 rejstříků a byly dokončeny v roce 1705. Jejich varhanní skříň, kterou dnes obdivujeme, byla i ve své době unikátní. Varhany měly krátkou spodní oktávu, a proto i limitující možnosti varhanní hry. Roku 1754 dochází k jejich první přestavbě, kterou provedl kralický varhanář František Katzer (1702-1764). Vsunutím tónů fis a gis vytvořil lomenou oktávu a pedálovou mixturu nahradil jazykovým rejstříkem Pozounem. Ve druhé polovině 19. století došlo k dalším dispozičním změnám, nevíme však, kdo přesně tyto úpravy provedl. Romantizační proces pak pokračoval v roce 1906 pražskou varhanářskou firmou Josef Černý a Josef Rejna, která odstranila lomenou oktávu a vyměnila několik rejstříků. Zcela zásadní zásah do ještě v podstatě barokních varhan proběhl v roce 1941 podle návrhu Bedřicha Antonína Wiedermanna. Zakázku obdržel kutnohorský varhanářský závod Jana Tučka. Výsledkem byly velké třímanuálové elektropneumatické varhany se 75 rejstříky a velkým rozsahem klaviatur. Rozšíření si vyžádalo i zvětšení varhanní skříně a vše bylo ovládáno novým elektrickým hracím stolem německé firmy Laukhuff, umístěným rovněž na boční galerii. Romantická dispozice nástroje vynikala pestrým výběrem sólových hlasů v základních stopových polohách 16'-8'-4'. K další přestavbě nástroje došlo v roce 1956 varhanářským družstvem Organa Kutná Hora. Tehdy pod vlivem německé varhanní reformy dochází i u nás k postupnému odklonu od romantického chápání rejstříkové kompozice a k návratu k baroknímu hlasovému schématu. Elektrický hrací stůl byl přemístěn na zadní kůr, ve všech píšťalových strojích byly provedeny dispoziční a menzurační korekce. Poslední rozsáhlou přestavbu provedl v letech 1981-82 závod Varhany Krnov. V nové rejstříkové dispozici byly obnoveny všechny původní Starkovy hlasy, z větší části i s původními píšťalami a ponechány i četné zajímavé romantické barvy. Současný nástroj má 4 manuály, 91 znějících rejstříků a 8 277 píšťal.
V roce 2011 provedla firma Robert Ponča–VARHANY z Krnova celkovou modernizaci hracího stolu, tj. instalaci optoelektronických kontaktů pro manuálové klaviatury a instalaci paměťového datového zařízení SETZER se 4 000 kombinacemi.

 

The origin of St. James' large organ dates to the very beginning of the 18th century. After a major fire in 1689 which caused serious damage to the church, the need arose of obtaining a new organ. The task of building it was taken up by Abraham Stark of Loket (1659-1709), who had by then already produced several organs for various localities in Bohemia. The new two-manual organ with a pedal keyboard and 26 stops was completed in 1705. Its case, which is still admired today, was quite unique in its time. The organ had a short lower octave, a fact that limited its potential. In 1754 it underwent its first reconstruction which was performed by Kralice organ-builder František Katzer (1702-1764). By interposing major F sharp and major G sharp notes he obtained a broken octave, and he replaced pedal mixture by a reed stop "Posaune". The second half of the 19th century witnessed further changes of specification, although now it is not known who exactly carried them out. The process of the organ romantization then continued in 1906, when the Prague organ-building firm of Josef Černý and Josef Rejna, removed the broken octave and replaced several stops. A truly substantial, indeed critical transformation of what had until then been essentially still a Baroque organ, took place in 1941, based on the design of Bedřich Antonín Wiedermann. The commission went to the organ-building factory of Jan Tuček, in Kutná Hora. The outcome of that endeavour was a large three-manual electro-pneumatic organ with 75 stops and wide compass of keyboards. The extension involved enlargement of the case; a separate, swell-box was installed on either of the church side galleries; and everything came to be controlled from a new electric console supplied by the German firm Laukhuff, also installed on the side gallery. The organ Romantic disposition yielded a remarkably varied selection of solo voices in the basic foot-lenghts positions 16'-8'-4'. The next reconstruction, which took place in 1956, was carried out by the organ building firm "Organa" of Kutná Hora. By then the impact of the German organ reform contributed to the progressive departure from the Romantic concept of the disposition of stops, and the eventual return to the Baroque voice pattern. The electric console was moved to the church rear chancel, and all of the pipe actions were subjected to mensural corrections, as well as to those of specification. So far the latest major reconstruction was carried out between 1981 and 1982 by "Varhany Krnov" (Rieger-Kloss). The new specification of stops restored all of Stark's original voices, mostly including original pipes, and preserved many interesting Romantic tone-colours. At present the organ has four manuals, 91 speaking stops and 8,277 pipes.
In 2011 the organ-building factory Robert Ponča – VARHANY from Krnov carried out a general modernisation of the organ console, i.e. an installation of optoelectronic contacts for the manual keyboards and an installation of the memory data unit SETZER with 4,000 combinations.


   
   

Chórové varhany
Choir Organ

   
   

Chórové varhany z poloviny 18. století se nacházejí na pravé podélné tribuně kůru. Jejich autora neznáme, píšťaly však vykazují mnoho shodných znaků se zadním velkým nástrojem. Varhany měly původně 7 hlasů a byly bez pedálu. Ten byl doplněn v 12tónovém rozsahu a s obvyklou repeticí na 18 kláves až v 19. století, kdy došlo i k dalším dispozičním změnám. V roce 1981 proběhla oprava a renovace krnovským varhanářským závodem. V současné době je nástroj díky mechanické traktuře a původním zásuvkovým vzdušnicím vhodný ke stylové interpretaci barokních skladeb.


Dispozice / Specification

 

The mid-18th-century choir organ is installed within the right side gallery of the chancel. Its constructor is unknown, yet its pipes show numerous similarities with the large organ at the rear of the church. The organ originally had seven voices and had no pedal. The pedal, with a range of twelve notes and the standard 18-key repeat action, was supplied only in the 19th century, together with further changes in the instrument´s specification. In 1981 repair and renovation work was carried out by the Krnov organ factory. At the present time its mechanical action as well as its original slider windchests make the instrument suited for authentic-style interpretation of Baroque works.


   
   
MANUÁL C F – c´´´
Principál
Copula
Oktáva
Copula minor
Fugara
Superoktáva
Kvinta
Mixtura 3x

PEDÁL C F – a
Subbas
Oktáva

1 ?-3´16´ 
 
 
   
nahoru
© Audite Organum 2002    Tel. +420 604 208 490    e-mail: info@auditeorganum.cz
up